top of page

Social Hållbarhet och Hållbara arbetsplatser - vad är nästa steg i vår digitala nutid och framtid?

Bengt Grönlund och Gaston Astorga på Aveva Select Scandinavia är med och arrangerar eventet Best practice – Social Hållbarhet och Hållbara arbetsplatser i Stockholm den 27 september.


Gaston, Du är en av inspirationsföreläsarna i vårt event den 27 september som handlar om en hållbar arbetsmiljö idagens tekniska omställningsbara värld och dess framtid. Vad kommer du att presentera?


Jag kommer att prata om hur den snabba teknologiska utvecklingen påverkar arbetsmiljön och belysa fördelarna och utmaningarna med digitalisering, automatisering och flexibla arbetsmetoder.


Vad ser du har ändrats de senaste fem åren och hur tror du vi kommer att ändra arbetsmiljön de kommande fem åren?


De senaste fem åren har till exempel smarta telefoner, bärbara datorer och snabbt mobilt internet gjort det möjligt för många att arbeta var som helst, vilket har främjat arbete på distans och ökat flexibiliteten i arbetsmiljön. Digitala verktyg som AVEVA Teamwork, Microsoft Teams och Zoom har möjliggjort effektiv realtidskommunikation och samarbete på distans, vilket har minskat behovet av fysiska möten. Dessutom har AI-användning ökat i olika branscher, inklusive automatisering av upprepade uppgifter och tex användning av chatbots för kundtjänst. Det har frigjort tid och resurser för mer kreativa och strategiska arbetsuppgifter. Fler företag har börjat använda avancerad dataanalys för att fatta informerade beslut och förbättra sin verksamhet.


Om vi spanar framåt på de kommande fem åren så ser vi ännu mer integration av AI och automation. AI kommer sannolikt att spela en ännu större roll i arbetsmiljön, särskilt när det gäller automatisering av arbetsuppgifter och användning av AI-baserade assistenter inom industriella tillämningar. Dessutom kommer AR- och VR-teknik att användas för utbildning, simuleringar och samarbete på distans, vilket kan påverka hur arbetsmiljön ser ut. Vi kommer även se stora förändringar i den fysiska arbetsmiljön som sannolikt kommer att fortsätta att vara flexibel med en ökad betoning på distansarbete och olika arbetsarrangemang som anpassas till medarbetarnas behov. Teknologins utveckling kommer att ställa höga krav att medarbetare kontinuerligt utvecklar sina färdigheter för att vara relevanta och produktiva. Sist men inte minst, med fler digitala hot kommer företag att fortsätta att investera i cybersäkerhetsåtgärder och utbildning för att skydda sina data och verksamhet. Sammanfattningsvis kommer teknologins påverkan på arbetsmiljön att fortsätta att vara omfattande och förändras snabbt under de kommande åren. Det är viktigt för företag och organisationer att vara medvetna om dessa förändringar och anpassa sig för att skapa en arbetsmiljö som är hållbar och stödjande för medarbetarna.

En bra arbetsplats handlar om bra chefer, bra arbetsklimat bland kollegor. Kan ni se att något har hänt i kulturen och i en organisation hos företag de senaste åren? Och med avstamp från det, hur kan de kommande fem åren se ut?


Fler och fler företag har börjat erkänna betydelsen av att skapa arbetsplatser som välkomnar mångfald och främjar inkludering. Detta inkluderar arbete för att minska diskriminering och främja jämställdhet och implementation av flexibla arbetsförhållanden, inklusive möjligheter till distansarbete, flexibla arbetstider och deltid, för att möta medarbetarnas behov och främja en bättre balans mellan arbete och privatliv. Vikten av att stödja medarbetarnas mentala hälsa prioriteras och företag erbjuder resurser som mentalhälsoprogram och tillgång till psykologisk rådgivning. Dessutom kommer fler teknologiska lösningar, inklusive programvara för att underlätta arbetsflöden, projektledningsverktyg och som kommunikationsplattformar för att förbättra produktivitet och samarbete. Det ger i sin tur agila arbetsmetoder för att hantera snabbare förändringar i det dagliga arbetet. Många företag har insett att en positiv arbetskultur och en hälsosam arbetsmiljö är avgörande för att attrahera och behålla talang, öka produktiviteten och främja innovation. Därför kommer vi att se än mer ansträngningar att förbättra arbetskulturen, införa ny teknik och nya organisatoriska metoder för att möta de föränderliga behoven hos dagens arbetskraft.


Hur vi använder tekniken på arbetsplatsen spelar en allt större roll. Roller försvinner. Andra tillkommer. Nya funktioner tillkommer med nya titlar. Vad är i pipe-linen? Eller annan kommentar?


Det är sannolikt att vi kommer att se en ökning av roller som är inriktade på att hantera och använda artificiell intelligens och automation på arbetsplatsen. Det kan innebära att det behövs fler dataanalytiker, maskininlärningsspecialister och robotingenjörer. Med ökande digitalisering är det också troligt att efterfrågan på experter inom data- och cybersäkerhet kommer att fortsätta att öka. Det kan inkludera roller som cybersäkerhetsanalytiker och dataskyddsansvariga. Med ökad medvetenhet om klimatförändringar och hållbarhet kan fler företag satsa på gröna teknologier och hållbara metoder. Detta kan leda till nya roller inom hållbarhetsstrategi och gröna teknologier. Men det är viktigt att notera att teknikens påverkan på arbetsplatsen är dynamisk och påverkas av många faktorer, inklusive teknologiska genombrott, ekonomiska förändringar och såklart samhällstrender. Följaktligen är det, återigen, viktigt för arbetskraften att vara flexibel och kontinuerligt uppgradera sina färdigheter och kunskaper för att anpassa sig till förändringar på arbetsmarknaden.


I och med Corona så blev hela världen tvingade in i en Teams-värld. Nästa steg är digitala tvillingar, AR och VR. Eller?


I takt med att teknologin inom AR och VR utvecklas och blir mer tillgänglig, kommer ju fler företag börja utforska deras användning i arbetsmiljön. Det är dock viktigt att komma ihåg att dessa teknologier inte är universella lösningar för alla branscher eller företag. Användningen av AR och VR kommer att vara mest meningsfull i situationer där det finns en tydlig affärsnytta, såsom förbättrad utbildning, bättre samarbete på distans eller ökad produktivitet. Dessutom är det också viktigt att ta hänsyn till användarupplevelsen och säkerhetsaspekter när man implementerar AR- och VR-teknologier på arbetsplatsen. Det är möjligt att dessa teknologier gradvis kommer att bli mer integrerade i arbetsmiljön under de kommande åren, men deras adoptionshastighet varierar mycket beroende på bransch och specifika behov. Runt hörnet väntar ju även virtuella världar som Metaverse.


Social hållbarhet är en tuff cirkel i ett hållbarhetsperspektiv. För det handlar om människor och dess attityder. Kan vi bli hjälpta av någon teknik för att överbrygga denna okunskap/attitydproblem etc?


Detta är en komplex utmaning, eftersom den handlar om att skapa en inkluderande och rättvis samhällelig dynamik samtidigt som man balanserar ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Teknik är absolut en användbar resurs för att adressera vissa aspekter av detta problem, även om det inte är en enskild lösning på att ändra människors attityder. Teknik kan självklart användas för att öka medvetenheten om sociala hållbarhetsfrågor. Det inkluderar användningen av digitala plattformar, sociala medier och e-lärande för att sprida information, utbilda människor och främja medvetenhet om frågor som jämlikhet, rättvisa och mänskliga rättigheter. Tekniken kan även hjälpa till att samla in och analysera data om sociala hållbarhetsfrågor, vilket ger beslutsfattare och organisationer bättre insikter i problemen och möjliggör evidensbaserad politik och programutformning. Dessutom kan Digitala plattformar användas för att underlätta kommunikation och engagemang mellan olika samhällsgrupper. Det inkluderar att skapa mötesplatser för dialog och samarbete och främja delaktighet i beslutsfattandet.


Det är viktigt att komma ihåg att teknik i sig inte är en lösning på att ändra människors attityder, men det kan vara ett kraftfullt verktyg för att stödja och underlätta initiativ som syftar till att förändra samhällets attityder och beteenden i riktning mot social hållbarhet. Att ändra attityder och värderingar kräver ofta en bredare insats som inkluderar utbildning, medvetenhet, socialt arbete och politiskt engagemang. Emellertid är teknik en värdefull resurs och enabler i denna process där teknikinvesteringar kommer ge mångfalt tillbaka inom bara några få år.


Tack Bengt Grönlund och Gaston Astorga. Vi ses i Stockholm den 27 september.


18 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


bottom of page