SMART MAINTENANCE ANALYSIS

Analysmodellen Smart Maintenance Analysis:

Hur långt har vi kommit inom

Smart Maintenance?

 

Digitaliseringen går fort. Det är viktigt att veta hur den egna organisationen förhåller sig till utvecklingsfronten.

 

En smart industri förverkligas på en mängd olika sätt. En av pelarna är genom Smart Maintenance.

 

Smart Maintenance…

  •  …använder digital teknik för att samla in, analysera och visualisera data.

  •   …använder mänsklig kompetens för att lära och kommunicera utvecklingsmöjligheter.

  •   …syftar till att förverkliga en nollvision avseende tekniska fel, industriell hållbarhet och bidrar därigenom till hållbar utveckling.

 

Smart Maintenance är en vidareutveckling av underhållsarbetet. Genom ny teknik och förändrad kompetens arbetar vi smartare och effektivare. Därigenom kan underhåll bidra med större värde i företaget.

 

Tillsammans med Chalmers och våra huvudmän har vi tagit fram en analysmodell; Smart Maintenance Analysis. Syftet med analysen är att undersöka hur lång våra medlemmar har kommit med implementeringen av Smart Maintenance.

Analysen innehåller två delar

 

I första delen uppskattar vi hur stor del av den egna underhållsverksamheten som består av avhjälpande-, förebyggande- resp. teknikutvecklande underhåll. Denna uppskattning görs i procent av den totala underhållsverksamheten och i tre tidsperspektiv, för tre år sedan, idag samt om tre år. Resultaten presenteras sedan i ett stapeldiagram där dessa kan jämföras med resultaten från övriga företag.

 

I del två tar vi ställning till 20 påståenden. För varje påstående värderas hur väl påståendet överensstämmer med den egna verksamheten. Det görs på en skala från 0 till 5 där 0. Även dessa besvaras utifrån perspektiven; för tre år sedan, idag samt om tre år. Resultaten presenteras sedan i spindeldiagram där företaget jämförs med andra företag.

 

 

 

 

 

Intresserad?

 

Smart Maintenance Analysis genomförs som en del av vår Smart Start utbildning men kan även genomföras som en enskild tjänst.

 

Kontakta oss på info@sustainabilitycircle.se för information och offertförfrågan.