Sustainability Circle är en politiskt oberoende tankesmedja startad av industrin 2010. Numera medverkar även kunskapsföretag, högskolor, sjukhus, offentliga förvaltningar i arbetet. Uppdraget är att utveckla ett tankegods för en industriellt hållbar utveckling, stärka våra medlemmars konkurrenskraft och påskynda en positiv utveckling. 

 

MANIFEST FÖR EN INDUSTRIELLT HÅLLBAR UTVECKLING 

Skapat: 2019-09-02. Senast uppdaterat: 2019-10-01

 

Vår tid präglas av en rad utmaningar för våra verksamheter. De sannolikt viktigaste är:

 

Den svenska modellen - ingenjörskonst med världen som marknad - är ett svar på dessa utmaningar. Modellen baseras på logiken teknik x kompetens = resultat.

Mycket tyder på att de företag som är snabbast skaffar sig väsentliga, kanske ointagliga, konkurrensfördelar. Detta gäller, inte minst, produktion som vid varje tillfälle måste vara så ”smart” som möjligt. (Se artikel 3: En smart industri - att få det gjort utan att vara där).

Underhållsfunktionen förfogar över kunskaper om vad som håller, vad som inte håller och vad som gör skillnaden. Underhållsfunktionen har därmed en naturlig relation till arbetet med industriell hållbarhet. Uppskattningsvis 100 000 svenskar, varav 10 000 chefer, arbetar med underhåll och är därmed redan finansierade. Manifestet visar hur dessa kan göra ännu större nytta. (Se artikel 4: Double Loop Learning - från vad, via varför, till varför inte)

Manifestet är kortfattat. Tankegodset bakom manifestet fördjupas i fristående artiklar (se referenser) och i form av case från våra medlemmar. 

Manifestet, liksom artiklarna är föremål för ständig utveckling. Tankar och idéer tillförs löpande utifrån arbetet i Sustainability Circle. 

 

 

Detta manifest rekommenderar följande:

1. Fastställ upcycling som en metod för industriellt hållbar utveckling. 

(Se artikel 5: Upcycling - från hobby till teknisk hållbarhet)

2. Fastställ den traditionella underhållsfunktionens ansvar som en av katalysatorerna för upcycling och för att förverkliga en nollvision avseende haverier. Manifestera detta genom att använda begreppet Smart Maintenance. (Se artikel 6: En smart industri kräver ett Smart Maintenance).

 

3. Utveckla datadrivna beslutsstödssystem som med hjälp av teknomarkörer möjliggör ett stöd för prediktion, felorsaksanalys och preskription avseende åtgärder. (Se artikel 7: Artificiell intelligens - herre, slav eller kollega?)

 

4. Organisera verksamheten så att Smart Maintenance lätt kan kommunicera med FoU/konstruktion, inköp, ekonomi, HRM och IT. (Se artikel 8: Från hierarki till adhocrati)

5. Utveckla relationen till externa leverantörer av Smart Maintenance för att möjliggöra en starkare extern integration. (Se artikel 9: Extern integration).

6. Utbilda medarbetare inom Smart maintenance i (a) digital teknik, (b) ekonomi och (c) soft skills/förändringsledarskap. (Se artikel 10: Från specialist till T-kompetent. Se artikel 11: Från chef till ledare. Se artikel 12: Ekonomi - det enda gemensamma språket. Se artikel 16: Att rekrytera nästa generation)

7. Utveckla samarbetet mellan näringsliv, forskare och högre utbildning. (Se artikel 13:Att samarbeta kring kunskapsutvecklingen.)

8. Lyft fram teknik, upcycling och ingenjörsprofessionen som metoder för att förverkliga en hållbar utveckling i världen. (Se artikel 14: Att lansera Smart Maintenance).

 

9. Säkerställ ett högklassigt underhåll som en bas för utvecklingen av Smart Maintenance. 

(Se artikel 15: Grunden är ett högklassigt underhåll – vad är det?)

Genom att trycka på knappen ovan visar du ditt stöd för manifestet

och kommer att få löpande nyheter om hur arbetet med implementeringen går.

Desto fler desto snabbare implementering!

KONTAKTA OSS 

SKRIV ELLER RING TILL OSS OM DU HAR NÅGRA FRÅGOR. 
  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • YouTube - White Circle